Skip to main content

Ενημέρωση σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων

Στις 24 Μαΐου 2016 τέθηκε σε ισχύ ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται από τις 24 Μαΐου 2018. Η SKYLIFE εφαρμόζει τα κατάλληλα, στο μέτρο του δυνατού, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας,  τα οποία είναι απαραίτητα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για την αποφυγή, μεταξύ άλλων, καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα. Κατά την εφαρμογή των μέτρων αυτών θα λαμβάνεται υπόψη το εύλογο κόστος που απαιτείται για την επίτευξη της διασφάλισης της προστασίας. Μέριμνα της εταιρείας μας ήταν ανέκαθεν η παροχή υπηρεσιών ανωτάτου επιπέδου, σεβόμενη τις ανάγκες και τα θέλω των πελατών μας.

Η SKYLIFE με το παρόν εγγυάται ότι οποιαδήποτε επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων διενεργήσει, θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια εκτέλεσης των απαραίτητων ενεργειών για την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας σας και για κανένα άλλο σκοπό. Η SKYLIFE επιπλέον εγγυάται ότι δεν θα χρησιμοποιεί, αποθηκεύει, μεταδίδει και επεξεργάζεται ή/και αναπαράγει τα ανωτέρω Προσωπικά Δεδομένα σε οποιαδήποτε μορφή, πέραν από αυτή που είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.

Η SKYLIFE υποχρεούται να αναφέρει στον πελάτη κάθε περιστατικό που σχετίζεται με την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα επικοινωνεί τα αιτήματα σχετικά με την εκπλήρωση της υποχρέωσής της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας gdpr@skylife.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Προκειμένου να σας διευκολύνει η «SKYLIFE», σας παρέχει πρόσβαση στους ιστότοπούς της μέσω του www.skylife.gr και στους δικτυακούς τόπους της (εφεξής: οι «ιστότοποι»), εφόσον αποδέχεστε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προειδοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν (στους «Όρους χρήσης»), μαζί με την πολιτική cookies μας, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και οποιαδήποτε άλλα νομικά έγγραφα αναφέρονται στον παρόντα ιστότοπο. Για τους σκοπούς αυτών των όρων χρήσης, η λέξη «περιεχόμενο» περιλαμβάνει συλλογικά οποιοδήποτε κείμενο, εικόνες, γραφικά, λογισμικό, πηγαίο κώδικα, τεχνικές προδιαγραφές, αρχείο ήχου, βίντεο, άρθρα, εμπορικά σήματα, λογότυπα και άλλες πληροφορίες ή περιεχόμενο που διατίθενται μέσα από τους ιστότοπους, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί (όπως ο όρος διευκρινίζεται παρακάτω).

 1. Αποδοχή όρων

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της «SKYLIFE». Χρησιμοποιώντας τους ιστότοπους  σε οποιονδήποτε υπολογιστή, tablet, κονσόλα ή άλλη συσκευή, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, και δίνετε τη συγκατάθεση σας για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών όπως ορίζεται σε αυτούς τους όρους χρήσης και στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ 2016/679. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης και τους όρους και προϋποθέσεις της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων μας, θα πρέπει να βγείτε από το site αμέσως και να διακόψετε τη χρήση οποιωνδήποτε από τους ιστότοπους μας. Η χρήση των ιστότοπων πρέπει να ταυτίζεται με τη συμμόρφωση σας με κάθε έναν από τους όρους που αναφέρονται παρακάτω. Η SKYLIFE μπορεί να αλλάξει τους παρόντες όρους οποιαδήποτε χρονική στιγμή με την καταχώρηση ενημερωμένων όρων χρήσης στους ιστότοπους ή με αποστολή ενημερωτικών email στους εγγεγραμμένους χρήστες. Εάν αντιτίθεστε σε οποιαδήποτε από αυτές τις τροποποιήσεις, οφείλετε να σταματήσετε τη χρήση των ιστότοπων. Εάν δεν σταματήσετε τη χρήση τους, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις. Αυτοί οι όροι χρήσης δεν μεταβάλλουν με κανέναν τρόπο τους όρους ή τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας ενδέχεται να έχετε με την SKYLIFE.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει περαιτέρω τη συλλογή και τη χρήση προσωπικών πληροφοριών σε αυτόν τον Ιστότοπο. Η χρήση από την SKYLIFE οποιωνδήποτε πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης (όνομα κλπ.) που παρέχετε μέσω του Ιστοτόπου διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από την SKYLIFE παρακαλούμε ανατρέξτε στην «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».

Προσδοκούμε ότι θα ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό, προκειμένου να έχετε γνώση τυχόν αλλαγών που έκανε η SKYLIFE καθώς αυτές είναι δεσμευτικές για εσάς.

 1. Χρήση και Περιορισμοί

Οι ιστότοποι μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από άτομα ικανά να συνάψουν νομικά δεσμευτικές νομικές συμβάσεις, ηλικίας 18 ετών και άνω, στα οποία δεν απαγορεύεται η χρήση των ιστότοπων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Οι ιστότοποι παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνσή σας και για μη εμπορική χρήση. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους μόνο σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς και με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η SKYLIFE, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προειδοποίηση ή οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση σε εσάς, μπορεί να αναστείλει ή να διακόψει (προσωρινά ή οριστικά) οποιαδήποτε τωρινή ή μελλοντική πρόσβαση και χρήση των ιστοτόπων. Συμφωνείτε, επίσης, ότι δεν θα: (α) τροποποιήσετε, διανείμετε, μεταδώσετε, προβάλετε, εκτελέσετε, αναπαραγάγετε, δημοσιεύσετε, αδειοδοτήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, μεταφέρετε ή πωλήσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο (β) χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε μεθόδους εξόρυξης δεδομένων (data mining), bots ή παρόμοιες μεθόδους συλλογής και εξαγωγής δεδομένων από τους ιστότοπους (γ) αιτηθείτε την πρόσβαση σε συστήματα ή διακομιστές στους οποίους φιλοξενούνται οι ιστότοποι με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που επιτρέπουν ρητά οι παρόντες Όροι Χρήσης (δ) δημιουργήσετε κεφαλίδες και ψευδή ταυτότητα ή χειριστείτε με άλλο τρόπο τα αναγνωριστικά, προκειμένου να εξαπατήσετε άλλους ή να συγκαλύψετε την προέλευση οποιουδήποτε περιεχομένου ή άλλων πληροφοριών που μεταδίδονται προς ή μέσω των ιστότοπων (ε) χρησιμοποιήσετε τεχνικές παγίδευσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογότυπου ή άλλων ιδιόκτητων πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των εικόνων που βρέθηκαν στους ιστοτόπους, του περιεχόμενου κάθε κειμένου ή της διάταξης/σχεδιασμού σε οποιαδήποτε σελίδα ή έντυπο στον ιστότοπο) χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της SKYLIFE.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των ιστοτόπων θα τερματίσει την άδεια χρήσης που παρέχεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης και θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από τη χρήση των ιστοτόπων. Ενδέχεται, επίσης, να παραβιάσετε το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων και των κανονισμών-καταστατικών για τις επικοινωνίες.

 1. Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο, οι ιστότοποι, καθώς και η επιλογή και η δομή τους, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της SKYLIFE ή/και των δικαιοπαρόχων της, προστατεύονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο με βάση τους παρόντες Όρους Χρήσης ή με ρητή γραπτή συγκατάθεση της SKYLIFE. Εκτός από ό,τι είναι απαραίτητο για τη χρήση των ιστοτόπων σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, η SKYLIFE δεν χορηγεί άλλα δικαιώματα ή προσβάσεις στο Περιεχόμενο σε εσάς. Πρέπει να διατηρήσετε ανέπαφες όλες τις προειδοποιήσεις ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στο Περιεχόμενο. Κάθε Περιεχόμενο που ανήκει στους δικαιοπάροχους της SKYLIFE ενδέχεται να υπόκειται σε πρόσθετους περιορισμούς. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, κανένα μέρος του ιστοτόπου και του Περιεχομένου δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να αναδημοσιευτεί, να μεταφορτωθεί, να δημοσιευθεί, να κωδικοποιηθεί, να μεταφραστεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε άλλο υπολογιστή, διακομιστή, τοποθεσία Web, έξυπνο κινητό τηλέφωνο, tablet ή άλλο μέσο προορισμένο για δημοσίευση, διανομή ή για οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της SKYLIFE.

Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος των ιστοτόπων παραβιάζοντας τους παρόντες Όρους Χρήσης, το δικαίωμα χρήσης τους θα πάψει αμέσως και θα πρέπει, κατόπιν επιλογής της SKYLIFE, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του Περιεχομένου που έχετε δημιουργήσει. Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να ‘‘κατεβάσετε’’ αποσπάσματα οποιωνδήποτε σελίδων από τους ιστότοπους για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε με οποιοδήποτε τρόπο τα χαρτιά, τα ψηφιακά αντίγραφα ή το Περιεχόμενο που έχετε εκτυπώσει ή ‘‘κατεβάσει’’ με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε εικονογραφήσεις, φωτογραφίες, βίντεο, ήχο ή γραφικά ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της SKYLIFE (και αυτό των οποιωνδήποτε αναγνωρισμένων συνεργατών της) ως δημιουργού του υλικού στους ιστότοπους πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.

 1. Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα εμπορικά ονόματα, τα λογότυπα και οι μορφές παρουσίασης, είτε καταχωρημένα είτε μη καταχωρημένα (συλλογικά τα «ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ»), που εμφανίζονται στους ιστότοπους και τις εφαρμογές αποτελούν ιδιοκτησία της SKYLIFE ή των αντίστοιχων κατόχων των εμπορικών σημάτων. Δεν επιτρέπεται να προβάλετε ή να αναπαράγετε τα εμπορικά σήματα χωρίς να έχει προηγηθεί γραπτή συγκατάθεση της SKYLIFE. Ακόμα, δεν επιτρέπεται να καταργήσετε ή να τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε ειδοποίηση εμπορικού σήματος σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο. Τα εμπορικά σήματα προστατεύονται από το εμπορικό σήμα, τη μορφή παρουσίασης, τα πνευματικά δικαιώματα και διάφορα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και από τους νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

Επιπλέον, όλες οι κεφαλίδες σελίδων, τα προσαρμοσμένα γραφικά, τα εικονίδια κουμπιών και οι δέσμες ενεργειών διακομιστή είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικά ονόματα ή/και μορφές παρουσίασης της SKYLIFE ή των αντίστοιχων κατόχων τους και δεν μπορούν να αντιγραφούν, να προσομοιωθούν ή να χρησιμοποιηθούν, εξ ολοκλήρου ή μερικώς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της SKYLIFE.

 1. Παραβάσεις πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων

Γνωστοποίηση:

Η SKYLIFE σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και σας ζητάμε να κάνετε το ίδιο. Η SKYLIFE μπορεί, σε κατάλληλες περιπτώσεις και κατά την κρίση την, να τερματίσει τις υπηρεσίες ή/και την πρόσβαση στους ιστότοπους για χρήστες που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Εάν πιστεύετε ότι ένα πνευματικό σας έργο που εμφανίζεται στους ιστότοπους μας έχει υποστεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή/και παραβίαση εμπορικού σήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας και δώστε μας τα παρακάτω:

Μία Φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή προσώπου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί εξ ονόματος του κατόχου του πνευματικού δικαιώματος που φέρεται να παραβιάζεται.
Προσδιορισμό του έργου ή/και του εμπορικού σήματος που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα και για το οποίο έχει δηλωθεί ότι έχει παραβιαστεί. Αν υπάρχουν πολλαπλά έργα σε έναν μόνο ιστότοπο και σε απευθείας σύνδεση θα θέλαμε μια αντιπροσωπευτική λίστα όλων αυτών των έργων στο συγκεκριμένο ιστότοπο.
Ταυτοποίηση του υλικού το οποίο φέρεται να παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ή/και το εμπορικό σήμα, και το οποίο πρόκειται να καταργηθεί. Η ταυτοποίηση θα πρέπει να συνοδεύεται με επαρκείς πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν στη SKYLIFE να εντοπίσει το υλικό.
Επαρκείς πληροφορίες ώστε η SKYLIFE να επικοινωνήσει μαζί σας, όπως τη διεύθυνση, τον αριθμό του τηλεφώνου και, εάν υπάρχει, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία μπορεί να μιλήσει μαζί σας.
Δήλωση καλή τη πίστη ότι η χρήση του υλικού με τον καταγγελλόμενο τρόπο δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή/και του εμπορικού σήματος, του αντιπροσώπου του ή του νόμου.
Υπεύθυνη δήλωση ότι οι πληροφορίες που αποστέλλετε είναι ακριβείς και ότι, υπό την πιθανή επιβολή κυρώσεων για ψευδορκία, είστε εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε εξ ονόματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων που φέρονται να παραβιάζονται.

Μπορείτε να κοινοποιήσετε τυχόν αξιώσεων πνευματικής ιδιοκτησίας ή παραβίασης εμπορικού σήματος στους ιστότοπους και στις εφαρμογές της SKYLIFE ως εξής:

Μέσω e-mail:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@skylife.gr
Θέμα: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Μέσω ταχυδρομείου:

SKYLIFE

Καλαβρύτων 22 

Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:55133

 1. Ηλεκτρονική επικοινωνία

Συμφωνείτε να δέχεστε μηνύματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας από τη SKYLIFE, είτε με τη μορφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται άμεσα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμό σας, είτε μέσω ανακοινώσεων που δημοσιεύονται στους ιστότοπους για οποιονδήποτε λόγο. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία με τη μορφή τέτοιου μηνύματος θα πρέπει να πληροί κάθε νόμιμη απαίτηση περί γραπτής επικοινωνίας.

Συμφωνείτε, ακόμα, ότι η SKYLIFE μπορεί να χρησιμοποιεί και/ή να αποκαλύπτει πληροφορίες σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της.

 1. Τροποποιήσεις

Οποιοδήποτε Περιεχόμενο προσφέρεται ή δημοσιεύεται στους ιστότοπους μας υπόκειται σε τροποποίηση ή κατάργηση ανά πάσα στιγμή και κατά διαστήματα χωρίς προειδοποίηση ή υποχρέωση προς εσάς.

 1. Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων

Οι ιστότοποι της SKYLIFE ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους σε ιστότοπους και άλλους πόρους που διαχειρίζονται τρίτα μέρη εκτός από την ίδια. Τέτοιες συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά ως ευκολία για εσάς. Η SKYLIFE δεν ελέγχει τέτοιους ιστότοπους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που προσφέρονται από τρίτους. Η συμπερίληψη των συνδέσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες στους ιστότοπους δεν συνεπάγεται καμία υποστήριξη οποιουδήποτε δικτυακού τόπου. Το ίδιο ισχύει και για κάθε περιεχόμενο ή υπηρεσίες που προσφέρονται, διαφημίζονται, επικυρώνονται και/ή προωθούνται από οποιονδήποτε τρίτο (εταιρεία ή ιδιώτη). Αν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων ή να αποκτήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων, το κάνετε εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και υπάρχει η πιθανότητα να υπόκεισθε στους όρους και τις πολιτικές απορρήτου που έχουν επιβληθεί από αυτούς.

 1. Σύνδεση με τους ιστότοπους

Μπορείτε να συνδέεστε με τους ιστότοπούς μας υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο και ότι δεν βλάπτετε ή εκμεταλλεύεστε τη φήμη μας. Ωστόσο, δεν πρέπει να δημιουργήσετε κανέναν σύνδεσμο που να υποδηλώνει οποιαδήποτε μορφή σύνδεσης, έγκρισης ή επικύρωσης εκ μέρους μας η οποία δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο από οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν ανήκει σε εσάς. Οι Ιστοσελίδες μας δεν πρέπει να «πλαισιώνονται» σε κανέναν άλλο ιστότοπο, ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο σε οποιοδήποτε μέρος των Ιστοτόπων μας εκτός από την Αρχική Σελίδα μας (www..skylife.gr). Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση, για οποιονδήποτε λόγο. Ο ιστότοπος στον οποίο δημιουργείτε σύνδεσμο πρέπει να συμμορφώνεται από όλες τις απόψεις με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 

 1. Viruses, Hacking and Other Offences

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εσφαλμένα τους Ιστότοπούς μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Απαγορεύεται η μη εγκεκριμένη πρόσβαση στους ιστότοπούς μας, στον κεντρικό υπολογιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο ιστότοπός μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένοι με τους ιστότοπούς μας. Δεν πρέπει να προσβάλλετε τους ιστότοπούς μας μέσω κυβερνοεπίθεσης. Θα αναφέρουμε κάθε παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτούς. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τους ιστοτόπους μας θα σταματήσει αμέσως.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημίες προκληθούν από κυβερνοεπιθέσεις, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που ενδέχεται να μολύνει τον προσωπικό σας υπολογιστή, τα δεδομένα ή άλλη ιδιοκτησία σας εξαιτίας της χρήσης των ιστοτόπων μας ή οποιουδήποτε ιστότοπου συνδέεται με αυτούς, καθώς και εξαιτίας της λήψης υλικού που δημοσιεύτηκε σε αυτούς.

 1. Η χρήση cookies και άλλων συστημάτων εντοπισμού

Τα αρχεία cookies, τα ημερολόγια καταγραφής κινήσεων (log files) και οι ετικέτες ενεργειών (Web beacons) είναι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα της SKYLIFE για τον εντοπισμό ενός χρήστη, όταν κινείται στην ιστοσελίδα της. Ο φυλλομετρητής (‘browser’) σας μπορεί να ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να σας επιτρέπει να ελέγχετε την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση cookies, ή να σας προειδοποιεί σε κάθε περίπτωση αποστολής ενός αρχείου. Ο φυλλομετρητής σας μας επιτρέπει να εγκαταστήσουμε συγκεκριμένα αρχεία (session based IDs και persistent cookies) στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, τα οποία προσδιορίζουν τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αρχεία cookies για να προσωποποιήσουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας.

Ο φυλλομετρητής της ιστoσελίδας σας (Web Browser) μπορεί να ρυθμιστεί με τρόπο που να σας επιτρέπει την αποδοχή ή την απόρριψη των αρχείων cookies, ή να σας ειδοποιεί κάθε φορά που αποστέλλεται ένα αρχείο cookie για εσάς. Αν ο browser σας έχει ρυθμιστεί ώστε να απορρίπτει τα cookies, οι ιστοσελίδες που επιτρέπουν τα cookies δεν θα αναγνωρίζουν τις προτιμήσεις σας κατά την επιστροφή σας στο δικτυακό τόπο, ενώ κάποιες λειτουργίες της ιστοσελίδας μπορεί να χαθούν.

 1. Εγγυήσεις και αποποίηση ευθυνών

Η ιστοσελίδα και οποιοδήποτε περιεχόμενο παρέχεται από αυτή, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων, παρέχονται «ως έχουν και όπως είναι διαθέσιμα», χωρίς καμία εγγύηση. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η SKYLIFE αποποιείται όλες τις δηλώσεις, εγγυήσεις και προϋποθέσεις, ρητές ή σιωπηρές, αναφορικά με την ιστοσελίδα, το περιεχόμενο και κάθε υπηρεσία της, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εγγυήσεων ή όρων για τη μη παραβίαση, την απαλλαγή από σφάλματα, τις αποσβέσεις, τους ιούς υπολογιστών ή κάθε άλλο κακόβουλο-μη εγκεκριμένο κώδικα ή πρόγραμμα.

Επιπλεον, η SKYLIFE δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι ο ιστότοπος, το περιεχόμενο και οι πληροφορίες μέσω του ιστότοπού της είναι, ακριβείς, πλήρεις ή  ενημερωμένες. Ως προϋπόθεση της χρήσης της ιστοσελίδας, εγγυάστε στη SKYLIFE ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τους ιστότοπούς της για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή που απαγορεύεται από αυτούς τους όρους χρήσης.

Τίποτα στους παρόντες όρους χρήσης δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί καταναλωτών.

Επιπρόσθετα, οι ιστότοποι ενδέχεται να περιλαμβάνουν τυπογραφικά; σφάλματα ή ανακρίβειες, καθώς και να μην είναι πλήρη ή ενημερωμένα. Η SKYLIFE διατηρεί, επομένως, το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν λαθών, ανακριβειών ή παραλείψεων. Ακόμα δικαιούται να αλλάζει ή να ανανεώνει τις πληροφορίες της ανά πάσα στιγμή χώρις προηγούμενη ειδοποίηση.

 1. Περιορισμός ευθύνης

Η SKYLIFE, οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι, οι χορηγοί άδειας και οι συμβαλλόμενοι τρίτοι δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική, ποινική τυχαία, παραδειγματική πολλαπλάσια ή επακόλουθη ζημία, απώλεια κερδών ή εσόδων. Το ίδιο ισχύει και αν κάποιο από αυτά τα μέρη είχε προηγουμένως ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Τα παραπάνω ισχύουν με εξαίρεση το ενδεχόμενο απώλειας ή ζημίας, που προκαλούνται άμεσα από απάτη, απροσεξία, καθαρή αμέλεια ή αμέλεια της SKYLIFE.

Με την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, κατανοείτε ότι παραιτείστε δικαιωμάτων που αφορούν απαιτήσεις άγνωστες ή ανύποπτες αυτή τη χρονική στιγμή. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αξίωση μπορεί να προκύπτει από ή συνδέεται με τη σχέση σας με την SKYLIFE πρέπει να κατατεθεί εντός ενός έτους από την εμφάνιση αυτής της αξίωσης. Διαφορετικά, η αξίωσή σας ακυρώνεται οριστικά.

 1. Ισχύον Νομικό Πλαίσιο

Κάθε αγωγή, δικαστική διαδικασία, διαδικασία διαιτησίας, διαδικασία διαμεσολάβησης, μήνυση, δικαστική ακρόαση ή άλλη δικαστική ενέργεια που αφορά τους ιστότοπους ή/και το περιεχόμενό μας πρέπει και θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και η σχέση ανάμεσα σε εσάς και τη SKYLIFE διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας.

 1. Διάφορα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κηρυχθεί άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστέα σε οποιοδήποτε σημείο σύμφωνα με οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανόνα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, αυτή η ακυρότητα, η παρανομία ή η αδυναμία εκτέλεσης δεν θα επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα ή το κύρος οποιασδήποτε άλλης διάταξης σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία. Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα επανασυνταχθούν, ερμηνευθούν και εφαρμοστούν με τέτοια δικαιοδοσία σαν να μην είχε υπάρξει ποτέ αυτή η διάταξη.

Οποιεσδήποτε επικεφαλίδες ή τίτλοι αναγράφονται εδώ είναι για λόγους ευκολίας.

 1. Επίσημη γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα αυτών των Όρων Χρήσης θα είναι αποκλειστικά η ελληνική γλώσσα. Όλες οι επικοινωνίες ή συμφωνίες ανάμεσα στη SKYLIFE και εσάς σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή/και τη χρήση των ιστότοπων θα γίνεται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Η SKYLIFE και εσείς παραιτείστε από τυχόν δικαιώματα που ενδεχομένως υπάρχουν βάσει νόμου για τη σύνταξη αυτών των Όρων Χρήσης σε άλλη γλώσσα. Οποιαδήποτε μετάφραση αυτών των Όρων Χρήσης θα γίνεται μόνο για λόγους ευκολίας.

 1. Μη Εταιρική Σχέση

Συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει σχέση συνεργασίας, εταιρικής σχέσης, απασχόλησης ή αντιπροσωπείας ανάμεσα σε εσάς και τη SKYLIFE ως αποτέλεσμα αυτών των Όρων Χρήσης, της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή οποιασδήποτε χρήσης των ιστοτόπων. Η εκπλήρωση αυτών των Όρων Χρήσης από τη SKYLIFE υπόκειται στους υφιστάμενους νόμους και νομικές διαδικασίες.

 1. Πλήρης Συμφωνία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, η Πολιτική Cookies και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελούν συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και στη SKYLIFE σε σχέση με τους ιστότοπούς της. Αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες ή τωρινές επικοινωνίες και προτάσεις μεταξύ υμών και της SKYLIFE σχετικά με τους ιστοτόπούς της (ηλεκτρονικές, προφορικές ή γραπτές).

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Αν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με το υλικό που εμφανίζεται σε αυτόν τον ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@skylife.gr ή γράφοντάς μας στη διεύθυνση:

SKYLIFE
Καλαβρύτων 22
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
ΤΚ:55133